Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 30. júna 2023 (piatok) o 18:30 hod.
v zasadačke OcÚ.

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 5. Schválenie návrhu programu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – Ortho Keep Smiling s.r.o.
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ružena Margová.
 8. Záverečný účet, Výročná správa obce za rok 2022, Správa audítora o výsledkoch účtovnej závierky za rok 2022.
 9. Dlhopisový program VVS a.s.
 10. Infoaktuality.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545