Starosta obce Pozdišovce

P O Z V Á N K A

 Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 28. júna 2024 (piatok) o 19:00 hod.
v zasadačke OcÚ.

Návrh programu:

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  5. Schválenie návrhu programu.
  6. Záverečný účet, Výročná správa obce za rok 2023, Správa audítora o výsledkoch účtovnej závierky za rok 2023.
  7. Žiadosť o poskytnutie FP.
  8. Infoaktuality.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.

 

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce
tel. 0905 682 545