Informácie o nakladaní s odpadmi     harmonogram zberu odpadu
Všeobecne informácie
           
Kuchyňa, záhrada, kompostovanie
           
Triedený (separovaný) odpad